#HelpHolgerNow: Please sign!
Keep a severe pwME from forced institutionalization

Holger, a person with severe myalgic encephalomyelitis living in Sweden, is fighting to receive appropriate and informed medical care from doctors and caretakers who understand his disease. Doctors who do not understand his condition, or believe him, are now threatening to force him into institutionalized psychiatric care against his will.

 

These doctors have dismissed his symptoms of severe ME – his inability to eat, speak or sit up – as a form of Resignation Syndrome (Uppgivenhetssyndrom), meaning that he is either consciously, or subconsciously withdrawing from the world because of psychological trauma.

 

ME is a multi-systemic disease, causing dysfunction of the immune, neurological, and energy metabolism systems. ME has been recognised by the World Health Organisation (WHO) as a neurological disease since 1969. ME is highly debilitating, leaving 75 percent unable to work and 25 percent home or bed bound. Approximately one out of 20 people with ME are severely disabled and totally dependent on others for their basic needs.

 

Holger’s family have launched an urgent appeal to prevent this forced institutionalization, and we need your help. Add your name to this petition now.

 

Håll kontakten! Fyll i checkboxen för att ta emot nyheter, händelser och aktioner från #MEAction.

ABOUT HOLGER

Holger’s family has fought to get him the expert care he needs to manage his very severe ME, but now he is being threatened with forced institutionalization to a psychiatric ward for long-term treatment at Ryhovs hospital in Jönköping, Sweden. 

Holger was already forced into a psychiatric ward for two days at the beginning of December. Holger found his experience in the psychiatric ward harmful and degrading and he is now in even more pain.

Holger’s family have launched an urgent appeal to prevent this forced institutionalization, and they need your help. As a person with very severe ME, Holger needs expert medical support and care within a safe, low sensory environment that provides adequate accommodations and reduces further deterioration.

MISDIAGNOSING SEVERE ME

Mistakenly diagnosing the debilitating symptoms of very severe ME as a psychiatric illness or “functional disorder” is inappropriate and harms people with ME. 

 

Help keep Holger from forced institutionalization by adding your name to this petition.


[Swedish Translation]

#HelpHolgerNow: Vänligen signera!
Rädda en mycket svårt ME-sjuk från psykiatrisk tvångsvård

 

Holger, en person i Sverige med mycket svår myalgisk encefalomyelit, kämpar för att få tillräcklig och korrekt vård från läkare och sjukvårdspersonal som förstår hans sjukdom. Läkare som inte förstår hans tillstånd, eller tror honom, hotar nu att omhänderta honom enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT)

Dessa läkare verkar mena att hans svåra ME-symptom – hans oförmåga att äta, tala eller sitta upp – är någon form av uppgivenhetssyndrom. Ur det perspektivet skulle hans symptom förklaras med att han medvetet eller omedvetet drar sig tillbaka från världen, på grund av något verkligt eller inbillat trauma.
 
ME är en multisystemisk sjukdom, som orsakar dysfunktionalitet på immunförsvaret, nervsystemet och energiomsättningen. World Health Organisation (WHO) klassade ME klassade som en neurologisk sjukdom redan 1969. ME orsakar kraftig försvagning. 75 % av de drabbade är oförmögna att arbeta, medan resterande 25 % är bundna till sitt hem eller sängbundna. Ungefär 1 av 20 ME-sjuka lider av mycket svåra funktionsnedsättningar och är helt beroende av att få hjälp med sina grundläggande behov.
 
Holgers familj har gått ut med ett mycket angeläget upprop för att stoppa ett tvångsomhändertagande till psykiatrisk vård och vi behöver er hjälp. Signera denna namninsamling nu.

 

OM HOLGER

Holgers familj har kämpat för att han ska få den specialistvård han behöver för att hantera sin mycket svåra ME, men nu hotas han av att tvångsomhändertas enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), till en psykiatrisk vårdavdelning för långtidsbehandling på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, Sverige.

Holger blev tvingad till en psykiatrisk vårdavdelning under två dagar i början av december. Holgers vistelse där var skadlig och förnedrande för honom och han har nu försämrats ännu mer i sin sjukdom.

Holgers familj har gått ut med ett mycket angeläget upprop för att stoppa detta tvångsomhändertagande, och de behöver er hjälp. Som en person med mycket allvarlig ME, behöver Holger hjälp av specialister och vård i en miljö med minimala intryck, som är anpassad för honom och förhindrar ytterligare försämring av hans symptom.

FELDIAGNOSTISCERING AV MYCKET SVÅR ME

Att felaktigt diagnosticera de försvagande symptomen hos en person med mycket svår ME, som en psykiatrisk sjukdom eller ”funktionell störning” är olämpligt och skadligt.
 
• U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) säger tydligt att "ME / CFS är en biologisk sjukdom, inte en psykologisk störning."
 
• U.K. National Institute for Health and Care Excellence (NICE) utkast med uppdaterade riktlinjer för diagnos och hantering av ME/CFS varnar för att ”personer med ME/CFS, särskilt de med svår eller mycket svår ME/CFS, riskerar att deras symptom förväxlas med tecken på missbruk eller försummelse.”
 
Hjälp till att skydda Holger from påtvingad instituationalisering genom att lägga till ditt namn till denna namninsamling.

 

 

Hjälp till att skydda Holger från tvångsomhändertagande till psykiatrisk vårdavdelning, genom att signera denna namninsamling.